De Participatiewet is ingewikkeld. En sommige woorden zijn best moeilijk. Hieronder vind je een uitleg over moeilijke woorden.

Participatiewet:
Deze wet zorgt er voor dat mensen met een beperking die kunnen werken ook gaan werken. En dat zij hiermee een (deel van hun) salaris verdienen.

Uitkering:
Geld waar je recht op hebt als je door je ziekte of beperking niet zelf (genoeg) kunt verdienen.

Arbeidsongeschikt:
Iemand die door ziekte of een beperking niet kan werken. Of voor een deel niet kan werken.

Wajong:
Uitkering voor mensen tussen de 18 en 65 jaar die door hun beperking niet kunnen werken. Zij hebben hun beperking sinds hun geboorte of vóór hun 18e jaar.

Wet werk en bijstand (Wwb):
Een wet die een uitkering regelt voor mensen die niet genoeg geld verdienen om van te kunnen leven.

Wet sociale werkvoorziening (Wsw):
Een wet die beschut werk regelt voor mensen die door hun beperking aangepast werk nodig hebben met begeleiding.

Sociale werkvoorziening:
Een veilige plek waar mensen met een arbeidsbeperking werken met begeleiding. Dit noem je ook wel een ‘beschutte werkplek’.

Wettelijk minimumloon:
Loon dat je minimaal moet krijgen als je werkt.

Studietoeslag:
Extra geld dat je krijgt als je een studie volgt.

Beschutte werkplek:
Een veilige plek waar mensen met een arbeidsbeperking werken met begeleiding.

Productief zijn:
Dit betekent dat je veel doet of veel maakt.

Wachtlijst:
Een lijst met namen van mensen die wachten op een plek voor bijvoorbeeld de sociale werkvoorziening.

Jobcoach:
Iemand die jou begeleidt bij en op je werk.

Werkplekaanpassing:
Dingen die aangepast worden op je werkplek waardoor je je werk beter kunt doen. Bijvoorbeeld een groot computerscherm of een speciale stoel.
 

Quotumwet:
De wet die wordt ingevoerd als de overheid en werkgever niet voldoende mensen met een arbeidsbeperking aan werk helpen. Zij krijgen hiervoor een boete.
Afspraken tussen werkgevers en de overheid over extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. 

Cliëntenraad Sociale Zaken (SOZA):
Een groep mensen die meepraat in de gemeente over sociale zaken. Bijvoorbeeld over werk voor mensen met een beperking. 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo):
Een wet die er voor zorgt dat je zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. De gemeente regelt zorg, ondersteuning en begeleiding.

Wmo-raad:
Groep mensen die meepraat over het Wmo-beleid in de gemeente.

Wwb-raad:
Een groep mensen die een uitkering krijgen vanuit de Wet werk en bijstand (Wwb). Zij praten mee over bijvoorbeeld het armoedebeleid. 

Wsw-raad:
Mensen die in de sociale werkvoorziening werken praten mee over het Wsw-beleid. 

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV):
Grote landelijke organisatie die mensen met een beperking helpt bij werk. Het UWV zorgt ook voor uitkeringen zoals de Wajong.

Decentrale cliëntenraad:
Een cliëntenraad in de gemeente.

Werkpleinen:
Hier werken gemeenten en het UWV samen aan informatie over werk.