Regelt u uw zorg via een persoonsgebonden budget (pgb)? Sinds 1 januari 2015 wordtd uw eigen bijdrage niet meer vooraf ingehouden op het pgb. U betaalt deze eigen bijdrage aan het CAK. U ontvangt hiervoor elke 4 weken een factuur. De pgb’s worden altijd bruto uitgekeerd op een rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB beheert dus het budget.

Hoeveel gaat u betalen?

De factuur voor de eigen bijdrage van periode 1 van 2017 heeft u ontvangen in maart 2017. Daarin is de hoogte van uw eigen bijdrage duidelijk geworden. Het rekenprogramma van GAK geeft een indicatie van de eigen bijdrage.

Actueel: per 1 januari 2017 is de eigen bijdrage voor de Wmo omlaag gegaan. Meerpersoonshuishoudens (onder de AOW-gerechtigde leeftijd) met een inkomen lager dan €35.000 hoeven geen eigen bijdrage meer te betalen. Deze maatregel is vooral voordelig voor éénverdieners met een chronisch zieke partner thuis.
Voor overige huishoudens gaat het in 2017 om een verlaging van de minimale bijdrage per vier weken:

  • Alleenstaanden €17,50 (was €19,40) 
  • Meerpersoonshuishoudens boven AOW-leeftijd €17,50 (was €27,80)

Eigen bijdrage versus eigen risico

De ‘eigen bijdrage’ is niet te verwarren met het ‘eigen risico’. Het eigen risico heeft te maken met uw zorgverzekering en is het bedrag dat u zelf betaalt voor zorg uit uw basiszorgverzekering.

Meer informatie over de eigen bijdrage