De Wet langdurige zorg (Wlz) is ingewikkeld. En sommige woorden zijn best moeilijk. Hieronder een uitleg van moeilijke woorden:

Wet langdurige zorg (Wlz):
Deze wet regelt dat mensen die altijd overal zog en ondersteuning nodig hebben, deze ook krijgen.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ):
Deze organisatie stelt beslist of jij zorg kunt krijgen uit de Wlz.

Zorgprofiel:
In het zorgprofiel staat welke zorg en hoeveel zorg iemand nodig heeft. Het CIZ kiest een zorgprofiel dat bij jou past.

Indicatie:
Dit is een bewijs dat je recht hebt op bepaalde zorg en ondersteuning. Het CIZ zegt welke zorg je krijgt.

Zorgplan:
Hierin staat welke zorg en ondersteuning je nodig hebt en wenst. Je denkt zelf mee over je zorgplan.

Zorgarrangement:
Dit is een pakket met zorg en ondersteuning. Hierin staat hoe de zorgaanbieder de zorg voor jou gaat regelen.

Eigen bijdrage:
Dit is geld dat je zelf betaalt voor de zorg die je krijgt.

Centraal Administratiekantoor (CAK):
Een kantoor dat de eigen bijdrage voor mensen berekent en regelt.

Zorg in Natura (ZIN):
Alle zorg en ondersteuning die je in de instelling van de zorgaanbieder krijgt.

Volledig Pakket Thuis (VPT):
Alle zorg en ondersteuning die de zorgaanbieder bij jou thuis regelt.

Persoonsgebonden budget (PGB):
Jijzelf of je ouders/verzorgers krijgen een bedrag aan geld, hiermee regelen jullie de mensen die jou zorg en ondersteuning geven. Jullie krijgen het geld niet zelf in handen. De Sociale Verzekeringsbank krijgt het geld en betaalt de rekeningen.

Modulair Pakket Thuis (MPT):
Je krijgt een deel van je zorg van de zorgaanbieder met Zorg in Natura én een deel regel je zelf met je persoonsgebonden budget.

Sociale Verzekeringsbank (SVB):
Een organisatie die de rekeningen betaalt van het PGB.

Ouderinitiatief:
Ouders of verzorgers die met elkaar een woning en zorg en ondersteuning voor hun kinderen regelen.

Zorgzwaartepakket (ZZP):
Hierin staat welke zorg je nodig hebt en hoeveel uren zorg je nodig hebt. Het ZZP hoort nog bij de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het ZZP is bedoeld voor mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben.